Kişisel Verilerin Korunması

your medical journey assistant

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA AYDINLATMA/BİLGİLENDİRME

MedAssist Turizm ve Seyahat A.Ş. (“MedAssist”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuatlar kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede uygun olarak işlenebilecektir.
1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz MedAssist tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekte olup, sağlık turizmi hizmetinin yürütülmesi amacıyla; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, MedAssist tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı olarak işlenebilmektedir:
• Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız ve vize işlemlerinde gerekebilecek kişisel verileriniz ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz.
• İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.
• Muhasebesel Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz.
• Sağlık turizmi hizmetinin yürütülmesi amacı ile elde edilecek veriler.
• Hastanelere iletilmek üzere MedAssist’e vermiş olduğunuz sağlık bilgileriniz: Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, başvurulan hastane/klinik bilgileriniz, geliş nedeniniz, muayene verileriniz, teşhis ve tanılarınız dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz.
• MedAssist online hizmetlerini kullanmak niyetiyle çağrı merkezimizi veya internet sitemizi kullandığınızda veya internet sayfalarını ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezmeniz halinde de kişisel verileriniz işlenebilecektir.
Kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:
• Kimliğinizi teyit etme,
• Sağlık turizmi hizmetlerinin yürütülmesi,
• Seyahat planlamalarınız, rezervasyonlarınız ve kiralamalarınızın gerçekleştirilebilmesi,
• Konsolosluklara sunulmak amacıyla vize başvurularınızın yürütülebilmesi,
• Seyahat kapsamındaki sigorta işlemlerinizin gerçekleştirilebilmesi,
• Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılabilmesi,
• İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen bilgilerin paylaşılabilmesi,
• Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilebilmesi,
• İç işleyişin sağlanması, geliştirilmesi ve araştırma yürütülmesi,
• İşe alım ve işin devamının yürütülmesi için gerekli faaliyetlerin sürdürülebilmesi,
• Anlaşmalı olunan kurumlarla, size sunulan hizmetlere ilişkin faaliyetlerin yerine getirilebilmesi,
• Müşteri memnuniyeti ve şikâyetlerinin yönetilebilmesi,
• Müşterilerle seyahat avantajları ve aldıkları hizmet ile ilgili iletişime geçilebilmesi,
• Şirket bünyesinde yapılan eğitim, organizasyon, duyuru ve kart başvurularının gerçekleştirilebilmesi,
• Raporlama ve denetim yapılabilmesi
• Ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi ve bu kapsamda analizlerin, müşteri ilişki yönetiminin, raporlamaların yapılabilmesini ve sonraki talep ve organizasyonlarda kullanılabilmesini, kampanya, promosyon ve duyuruların yapılabilmesi, kullanım amaçları ve ihtiyaçlarıma göre özelleştirilerek pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini teminen
dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın, sağlık turizmi hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve müşteri taleplerinin gerçekleştirilebilmesi ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

Ayrıca, 5682 sayılı Pasaport Kanunu, 5115 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği, Kimlik Bildirme Kanunu’nun Uygulanması ile İlgili Yönetmelik, 1618 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, MedAssist’e ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.
2. Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla MedAssist tarafından TÜRSAB, ilgili Hastaneler, Sağlık Kuruluşları, Sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Havayolları, Oteller, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişiler, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, acenteler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık turizmi hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve MedAssist’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda MedAssist’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;
• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
• 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
• Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
• Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri,
• Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu,
• Seyahat Acentaları Yönetmeliği ve sair mevzuat hükümleridir.
Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız
Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkına sahipsiniz.
Bu belirtilmiş haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.
5. Veri Güvenliği
MedAssist, kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemekte, kişisel verilerin muhafazası amacıyla gerekli güvenlik düzeyini sağlamakta ve her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Ayrıca MedAssist, gerekli güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli olan bütün teknolojik imkânları kullanmaktadır.
6. Şikayet ve İletişim
Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi,
– medassistturizm@hs01.kep.tr sitesine kayıtlı e-posta adresi ile gönderebilirsiniz.

MedAssist tarafından Kanun’a uygun olarak hazırlanan Kişisel Verileri Koruma Aydınlatma Metni’ni okuduğumu ve anladığımı, Kişisel Verileri Koruma Aydınlatma Metni’nde detaylı olarak yer alan kişisel verilerimin işlenme amaçları, aktarıldığı acente, çağrı merkezi, kurum, kuruluş, ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri, şirket ve sağlık profesyonelleri, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılmasını ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenmesini, toplanma yöntemlerini ve hukuki sebeplerini; kişisel verilerimin korunmasına yönelik haklarımı, veri güvenliğine ve başvuru hakkına dair bilgilendirildiğimi, kişisel ve özel nitelikli verilerimin; sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi, MedAssist’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için aktarılması ve işlenmesine, Kişisel Verileri Koruma Aydınlatma Metni’nde belirtilen hususlara uygun olarak muhafaza edilmesine, işlenmesine ve hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılmasıne ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, AÇIK RIZAM ile ONAY VERİYORUM.

ONAY
Kendi el yazınız ile “Okuduğumu anladım” yazınız:…………………………………………………………………..
Adı Soyadı………………………………………………… İmza:…………Tarih: ……./……./………
TERCÜMAN (Hastanın Dil /İletişim Problemi var ise)
Görüşüme göre tercüme ettiğim bilgiler hasta/hasta yakını tarafından anlaşılmıştır.
Tercüme Yapanın Adı Soyadı:………………………….……. İmza: …………Tarih: …../……./……… Saat:……
Eğer uzaktan olacak ise, yani ıslak imza alınmayacak ise

İşbu bilgilendirme, beyan ve onay formunu Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 4. maddesi’nin (c) bendi uyarınca, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamdan birini kullanarak okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum.

ONAY VERİYORUM

Adı Soyadı………………………………………………… İmza:…………Tarih: ……./……./………

YASAL UYARI
MedAssist web sitesi içeriği ve uygulamaları, sadece bilgilendirme amaçlı olup, herhangi bir şekilde doktorluk yapma, tıbbi öneri verme, tavsiye sunma amacı ile oluşturulmamıştır. Bu web sitesindeki bilgiler yalnızca genel bilgileri içermekte olup kişisel bilgiler içermemektedir.
Sitemizde bulunan bilgiler, doktor muayenesi ve konsültasyon sonucu sağlanan bilgiler ile kıyaslanamaz.

GİZLİLİK BİLDİRİMİ
Web sitemizi hiçbir kişisel bilginizi paylaşmak mecburiyetinde olmaksızın ziyaret edebilirsiniz. Kendi iradeniz ile bizlerden bilgi alma amacı ile paylaşacağınız isim, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, meslek, telefon, cep telefonu, adres, şehir bilgileri hiçbir şekilde üçüncü şahıslar ile paylaşmayacağmızı bildirmek isteriz.

MedAssist sayfasında paylaşmış olduğunuz bilgileriniz ilgili taleplerinizi yerine getirme amacı ile gerekli iş ortaklarımız ve sağlık kuruluşları ile amacına uygun olarak kullanılabilecektir.

Scroll to top